Meny Stäng
 Några ord Deras förklaringar
CA
Förkortning för Chefen för Armén. Arméchef infördes 1937 och avskaffades 1996. Fram till 1937 var Konungen arméchef.
Dolma
Ursprungligen turkisk, via Ungern, införd kavalleriuniformsjacka, kortskuren och vanligen försedd med snörmakerier (”revben”). Blev under 1700- och 1800-talen ett internationellt uniformsplagg för husarer, d.v.s. lätt kavalleri.
Dragon
Ursprungligen beridet infanteri. Beväpnad med karbin
Epålett
En slags påkostad axelklaff på en militär uniform eller uniformsplagg. Epåletten består vanligen av en tyg- läder eller galonklädd skiva med en metallförstärkning runt kanten. Epåletter blev moderna under Napoleonkrigen.
Fo
Förkortning för Försvarsområde, som är den militätterritoriella indelningen under Militärområde. Följer i stort länsindelningen.
Harnesk
Skyddsdräkt i strid, rustning. Användes från antiken för skydd av bål, bröst och rygg. Under medeltiden var skyddet ofta heltäckande av ringbrynjan för att upphöra att användas i början av 1800-talet, då kyrassiärer skyddade bröst och rygg.
Husar
Kavallerist som stred till häst. Beväpnad med ryttarpistoler
Hövitsman Medeltida benämning på innehavare av slottslän eller befälhavare över militär styrka. Förekom ännu på 1500-talet.
Indelningsverket
Det militära indelningsverket var ett system för rekrytering och avlöning av personal inom krigsmakten. Tillkom 1680-82 och upphörde helt 1901. Officerare och underofficerare erhöll sin avlöning i form av kronogårdar. Det ständiga knekthållet innebar att allmogen indelades i rotar, som var och en skulle svara för rekrytering, utrustning och underhåll av en knekt.
Kartusch
Bl.a. benämning på ammunitionsväska av läder
Kyrassiär
Från 1500 till 1800-talet benämning på tungt utrustade, från början harneskklädda ryttare. Omorganiserades 1815 i Sverige till dragoner.
MB Förkortning för Militärbefälhavare, chef för Militärområde.
Magistrat
Lokalförvaltning i städer med egen jurisdiktion. I Sverige var magistrat liktydigt med Rådhusrätt, d.v.s. borgmästare och rådmän. Avskaffades 1965.
Militärområde
Förkortas ofta Milo. Sverige består sedan 1994 av tre militärområden: norra, mellersta och södra militärområdena (Milo N, M respektive S)
Mobilisering Innebär krigsorganisering av försvarsmakten. Personal och fordon, avsedda för krigsförbanden, inkallas.
Mönstring
Äldre ord för inspektion och ett militärt begrepp kopplat till indelningsverket. Mönstringsrullorna var förteckningar över befintlighet och användbarhet av personal, hästar och materiel. De äldre värnpliktslagarna före 1942 stadgade en årlig kontroll av de värnpliktiga, som skulle skicka in en mönstringsanmälan varje år. Glömdes detta fick vederbörande böta fem kronor.
Rusthåll
Var en del av Indelningsverket och svarade för uppsättning och underhåll av rytteri under åren 1680 – 1901. Detta skedde genom att en bonde, rusthållaren, mot skattefrihet förband sig att svara för utrustning och underhåll av en ryttare med häst.
Ryttmästare Officersgrad inom kavalleriet. Motsvarar kapten i övriga armén.
Skvadron Benämning inom kavalleriet på en enhet bestående av ca.100 man. Motsvaras i armén i övrigt av kompani.