Meny Stäng

Beskrivning av Ystad Garnisons militära historia. (Preliminär)

1715
Kung Carl XII bor i Ystad tiden 13 december 1715 till 16 februari 1716, efter hemkomsten från fångenskapen i Turkiet.
1772 En ryttatrupp ur Mörners Husarer kommer till Ystad.
1773 En skvadron ur Mörners Husarer förläggs till Ystad, (Livskvadronen).
1791 Ytterligare en förläggs i Ystad, (af Sandebergs skvadron).
1811 Bondeupproret har spritt sig till ystadtrakten.
1813 Husarkasernen vid S:t Östergatan byggs. Övningsområde var Tingshustomten, området mellan kasernen och järnvägen. Ett exercisfält öster om Revhusen, ”Sanden” var också avdelat.
1822 Fick namnet. Kronprinsens Husarregemente. Kronprins Oskar (I) var chef.
1839 Ridhus byggs på Ridhustomten direkt i anslutning till kasernen.
1882 Husarerna K7 flyttas till Malmö och Dragonregementet K6 förläggs i Ystad.
1889 Kapten Elis Nilsson föreslår i stadsfullmäktige att staden skall erbjuda Kronan ett bidrag till etablering av ett större område.
1892 Enligt 1892-års härordning ställdes krav på kaserner och övningsområden. Regementsetablissemanget påbörjades.
1894-05-01 Konseljbeslut på att regionala skolor och expedition skall förläggas till Ystad.
1895 Elis Nilsson fick Drätselkammaren att fastställa markområde och bidrag till byggandet med 300 000 kr.
1897 Regementsetablissemanget invigs.  K6 1.bataljon börjar flytta in 1 november.
1901 Indelningsverket avskaffas.
Värnplikten införs med ”beväring” i 12 år och därefter 8 år i ”landstormen”.
1906 2.bataljonens stall med förläggning på vindarna påbörjas..
1916 Regementsetablissemanget är färdigbyggt. K6 har nu 10 skvadroner.
1922 Husarkasernen vid S:t Östergatan rivs.
1925 Härordningsbeslut. Dragonregementet K6 avvecklas och ingick i K2 Helsingborg/Berga och Infanteriregementet I7 flyttar in.
1938-1945 Per Albin-linjen byggs utefter skånska kusten.
1941 Halva I7 flyttas till Revinge..
1963 Infanteriregementet I7 omnamnas till Pansarregementet P7.
1976 Malmö försvarsområdesstab flyttar till Ystad och blir P7/Fo 11.
1974 Husarkasernens sista rest, ridhuset vid vid Stallgatan rivs.
1982 Pansarregementet P7 flyttar till Revinge och Luftvärnsregementet Lv4 flyttar in.
1994 Lv 4 blir Luftvärnskår igen. (Blev Regemente 1962).
1997-12-31 Luftvärnskåren Lv4 och P7/Fo 11 avvecklas. Området och kasernerna övertas av Wassallen och lämnas till försäljning.